Isnin, 15 Jun 2009

INFO

Alamat Operasi

No. 22 A Jalan Angkasaria,
Taman Bukit Pilah Perdana,
72000 Kuala Pilah, Negeri Sembilan


Kawasan Operasi


Jempol, Kuala Pilah, Seremban, Tampin dan Rembau, Negeri Sembilan


Fungsi Utama


Perkhidmatan
 • Menjalankan aktiviti perkhidmatan jahitan, pemasaran pakaian dan katering
 • membeli, menjual, memproses, mengumpul dan memasarkan produk keluaran anggota dan barangan pengguna
 • menjalankan aktiviti kebajikan anggota, pendidikan dan perniagaan;
 • memberi, menjual, memindahkan hak milik, mendirikan, menyewa, mencagar, memajak, menggadai dan memiliki harta alih dan harta tidak alih;
 • melaburkan wang berlebihan dalam perkara yang dibenarkan menurut seksyen 54 Akta;
 • mengadakan subsidiari menurut seksyen 19 Akta dengan kelulusan Suruhanjaya;
 • menyertai usahasama dan menjadi anggota kepada koperasi-koperasi lain; dan
 • mengadakan aktiviti lain yang berfaedah dengan kelulusan mesyuarat agung

Kelayakan Menjadi Anggota

 • Warganegara Malaysia
 • Telah mencapai umur lapan belas (18) tahun;
 • bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi koperasi ini;
 • bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan kesalahan yang boleh daftar atau bankrap yang belum dilepaskan atau pernau dibuang keanggotaaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun

Fi Masuk

 • Fi Masuk RM 10.00
 • Syer Minimum RM 100.00
 • Yuran Sukarelawan YKSNS RM30.00

Ikrar Anggota

Hendaklah menandatangani ikrar:-

 • akan terikat dengan undang-undang kecil ini dan aturan-aturan aktiviti yang sedia ada serta apa-apa pindaan;
 • bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan
 • bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar; dan
 • tidak pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun

Hubungi Urusetia, dapatkan borang dan daftarlah:-

MUHAMMAD ADNAN BIN ABDULLAH - 012 393 4840

SENARAI AHLI LEMBAGA KOPERASI

SENARAI AHLI LEMBAGA KOPERASI

 1. Muhammad Adnan bin Abdullah ( Pengerusi )
 2. Sharifuddin bin Salem
 3. Redzuan bin Tahar
 4. Mohd Nor bin Yasin ( Setiausaha )
 5. Jumali bin Suratman
 6. Ahmad Zaki bin Hamzah
 7. Jaafar bin Muhammad
 8. Ajurah binti Ishak ( Bendahari )
 9. Zarinah binti Abdul Kabor
 10. Ali Azizan bin Hang Tuah
 11. Wan Aminuddin bin Wan Abdullah
 12. Rusnawati binti Juda

KOPERASI KASIH SAYANG NEGERI SEMBILAN BERHAD

Perakuan Pendaftaran Koperasi


Adalah dengan ini diperakukan bahawa


KOPERASI KASIH SAYANG NEGERI SEMBILAN BERHAD


dan undang-undang kecilnya yang diluluskan oleh mesyuarat agung permulaan pada 23 Januari 2009 didaftarkan sebagai sebuah koperasi asas dengan liabiliti terhad, di bawah subseksyen 7(1) Akta Koperasi 1993.


Bil: Daftar: N-4-0352
Ruj: SKM.IP(PEND) N-338/(1)